§ 1-1. Hva og hvem forskriften gjelder

§ 1-1. Hva og hvem forskriften gjelder

Forskriften gjelder for meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen.
Forskriften gjelder ikke sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet etter forskriften, se § 1-3, og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.

Et samsvarsvurderingsorgan kan være et meldt organ, også kalt Notified Body eller NoBo, eller et utpekt organ, også kalt Designated Body eller DeBo. Et meldt organ vurderer samsvar mot TSI-er generelt, og kan utøve sin virksomhet i hele EØS-området. Et utpekt organ vurderer samsvar mot nasjonale regler i en enkelt stat. Disse reglene er fastsatt på bakgrunn av behovet for tilpasning til lokale forhold i det nasjonale jernbanenettet.

Et meldt organ regnes som et teknisk kontrollorgan etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Samsvarsvurderingsorganer vurderer om strukturelle delsystemer på jernbanen oppfyller tekniske krav som er fastsatt i de relevante forskriftene for delsystemene. Disse forskriftene omtales som «tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne» eller TSI-er (fra engelsk: technical specifications for interoperability).