Til startsiden

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Hva og hvem forskriften gjelder

§ 1-1. Hva og hvem forskriften gjelder

Forskriften gjelder for meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen.
Forskriften gjelder ikke sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet etter forskriften, se § 1-3, og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.

Et samsvarsvurderingsorgan kan være et meldt organ, også kalt Notified Body eller NoBo, eller et utpekt organ, også kalt Designated Body eller DeBo. Et meldt organ vurderer samsvar mot TSI-er generelt, og kan utøve sin virksomhet i hele EØS-området. Et utpekt organ vurderer samsvar mot nasjonale regler i en enkelt stat. Disse reglene er fastsatt på bakgrunn av behovet for tilpasning til lokale forhold i det nasjonale jernbanenettet.

Et meldt organ regnes som et teknisk kontrollorgan etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Samsvarsvurderingsorganer vurderer om strukturelle delsystemer på jernbanen oppfyller tekniske krav som er fastsatt i de relevante forskriftene for delsystemene. Disse forskriftene omtales som «tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne» eller TSI-er (fra engelsk: technical specifications for interoperability).

§ 1-2. Definisjoner

§ 1-2. Definisjoner

I denne forskriften menes med
 1. a.
  samtrafikkevne: et jernbanesystems evne til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de påkrevde nivåene for yteevne
 2. b.
  delsystemer: de strukturelle eller funksjonelle delene det felles europeiske jernbanesystemet, som angitt i vedlegg II i samtrafikkforskriften
 3. c.
  samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter
 4. d.
  produkt: et produkt framstilt ved en produksjonsprosess, inkludert samtrafikkomponenter og delsystemer
 5. e.
  grunnleggende krav: alle vilkår fastsatt i vedlegg III til samtrafikkforskriften som må oppfylles av det felles europeiske jernbanesystemet, delsystemene og samtrafikkomponentene, inkludert grensesnitt
 6. f.
  teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI): en spesifikasjon vedtatt i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 som hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet
 7. g.
  harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen med henblikk på gjennomføring av Unionens harmoniseringsregelverk
 8. h.
  nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en medlemsstat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn dem som er fastsatt i EU-regelverket eller internasjonale regler som gjelder i den aktuelle medlemsstaten for jernbanevirksomhetene eller tredjemenn
 9. i.
  akkreditering: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et samsvarsvurderingsorgan oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der det er relevant, eventuelle tilleggskrav, inkludert dem som er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
 10. j.
  nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organ i en medlemsstat som utfører akkreditering på oppdrag fra staten
 11. k.
  samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om nærmere angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et delsystem, en person eller et organ er oppfylt
 12. l.
  samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «meldt organ» etter melding fra en medlemsstat; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en medlemsstat.

§ 1-3. Meldermyndighet

§ 1-3. Meldermyndighet

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet, og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.
Statens jernbanetilsyn skal informere om hvilke organer som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderinger etter denne forskriften.
Statens jernbanetilsyn skal informere om prosessen for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, og om eventuelle endringer i disse prosessene.
Vurderinger og tilsyn skal utføres av akkrediteringsorgan i henhold til og i samsvar med EØS-vareloven. Dersom Statens jernbanetilsyn delegerer eller på annen måte overlater utpekingen, meldingen eller tilsynet nevnt i første ledd, til et organ som ikke er et statlig foretak, skal dette organet være en juridisk person og oppfylle kravene fastsatt i kapittel II i denne forskriften I tillegg skal organet ha forsikring for å dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av virksomheten. Statens jernbanetilsyn har ansvaret for de oppgavene som utføres av organet.
Statens jernbanetilsyn skal sørge for at de organene de har meldt, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, deltar i arbeidet til sektorgruppen av meldte organer opprettet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.

Statens jernbanetilsyn kan føre tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, men tilsynet omfatter ikke verifisering av kravene som gjelder for samsvarsvurderingsorganer etter forskriftens §§ 2-1 til 2-3. Oppfyllelsen av disse kravene er en del av grunnlaget for samsvarsvurderingsorganenes akkreditering, og det er Norsk Akkreditering som verifiserer at kravene er oppfylt gjennom sin årlige revisjon av samsvarsvurderingsorganet. Statens jernbanetilsyn kan be om å få se forrige revisjonsrapport for å kontrollere at grunnlaget for akkrediteringen fremdeles er til stede.

Forvaltningsloven kapittel II til VI gjelder for meldte organer etter lov om tekniske kontrollorgan § 5. Statens jernbanetilsyn kan derfor også føre tilsyn med at meldte organer følger forvaltningslovens regler.

§ 1-4. Krav til meldermyndighet

§ 1-4. Krav til meldermyndighet

Meldermyndighet skal
 1. a.
  være opprettet på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikt med samsvarsvurderingsorganer,
 2. b.
  være organisert og drives på en slik måte at dens virksomhet er objektiv og upartisk,
 3. c.
  være organisert på en slik måte at alle beslutninger knyttet til utpeking av et samsvarsvurderingsorgan blir truffet av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført vurderingen,
 4. d.
  ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsorganer utfører, eller yte rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag,
 5. e.
  sikre at opplysninger den innhenter behandles fortrolig,
 6. f.
  ha tilstrekkelig med kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.