§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 2010 nr. 1063 om gjennomføring av kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27(4) i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem.