§ 1.

§ 1.

Følgende deler av EØS-avtalen gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:
  1. 1.
    Vedlegg XIII nr. 37dc (vedtak 2009/965/EF vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299).
  2. 2.
    Vedlegg XIII nr. 37de (vedtak 2011/155/EU om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem).