§ 1-1. Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

1. Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på jernbanenettet.
2. Forskriften kapittel 2 gjelder operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten, for eksempel skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. Dette gjelder likevel ikke ombordpersonell eller førere som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
3. Forskriften kapittel 3 gjelder for godstog som kun trafikkerer jernbanenettet og ikke passerer en landegrense.

Første ledd:

1.    Med jernbanenettet menes her den jernbaneinfrastruktur som forvaltes av Bane NOR på vegne av staten.

Annet ledd:

2.    TSI OPE-forskriften regulerer helsekrav for ombordpersonell.