§ 2.

§ 2.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar beslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 inn i EØS-avtalen trer i kraft.1