§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pf forordning (EU) 2020/424 av 19. mars 2020 om framlegging av opplysninger for Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.