§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42id forordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019, som endret ved forordning (EU) 2020/780, om detaljerte bestemmelser vedrørende et system for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av kjøretøy etter direktiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.