§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pe forordning (EU) 2019/777 av 16. mai 2019 om de felles spesifikasjoner for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av beslutning 2014/880/EU gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.