§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pc forordning (EU) 2019/250 som endret av forordning (EU) 2020/779, om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæring av samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om fremgangsmåten for EF-verifisering for delsystemer i samsvar med direktiv (EU) 2016/797, og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.