§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pa forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøy og kjøretøytyper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797, som endret ved forordning (EU) 2020/781, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.