§ 1. Forordning (EU) nr. 2018/1795 av 20. november 2018 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) nr. 2018/1795 av 20. november 2018 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37aq forordning (EU) 2018/1795 av 20. november 2018 om fastsettelse av framgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt i henhold til artikkel 11 til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU, og oppheving av forordning (EU) nr. 869/2014, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.