§ 1. Forordning (EU) 2017/2177 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2017/2177 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ap forordning (EU) 2017/2177 av 22. november 2017 om adgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.