§ 1. Forordning (EU) 2016/545 av 7. april 2016 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2016/545 av 7. april 2016 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37an forordning (EU) 2016/545 av 7. april 2016 om framgangsmåter og kriterier med hensyn til rammeavtaler for tildeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.