§ 1. Forordning (EU) 2015/1100 av 7. juli 2015 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2015/1100 av 7. juli 2015 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37am forordning (EU) 2015/1100 av 7. juli 2015 om medlemsstatenes rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.