§ 1. Forordning (EU) 2015/10 av 6. januar 2015 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2015/10 av 6. januar 2015 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37aaa forordning (EU) 2015/10 av 6. januar 2015 om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.