§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ab, 37af, 37aca, 37ad og 37ga (kommisjonsbeslutning 2012/462/EU om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.