§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ed (beslutning 2012/226/EU av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet som end ved beslutning 2013/753/EU) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.