§ 2. Myndighet

§ 2. Myndighet

Samferdselsdepartementet utøver myndighet etter denne forskriften.