§ 1. Et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport

§ 1. Et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 41c (forordning (EU) nr. 913/2010 av 22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport som endret ved forordning (EU) nr. 1316/2013) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.