§ 2. Krav til akkreditering eller godkjenning

§ 2. Krav til akkreditering eller godkjenning

Assesserende enhet (vurderingsorgan) nevnt i forordning (EU) nr. 402/2013 artikkel 6, jf. artikkel 7, skal:
  1. a.
    være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA), eller
  2. b.
    være godkjent av Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn godkjenner en slik assesserende enhet hos et jernbaneforetak eller infrastrukturforvalter iht. artikkel 9. pkt. 1b ved å vurdere og føre tilsyn med sikkerhetsstyringssystemet, jf. artikkel 10 pkt. 2.