§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle former for jernbane, uavhengig av om tjenestene utføres med sporvogn, bybane, trikk, T-bane eller på det nasjonale jernbanenettet.
Plikten til å bruke godkjente billetteringssystemer etter § 4 og overlevering av reiseinformasjon etter § 5 gjelder bare ved utførelse av nasjonale persontransporttjenester.
Departementet kan gi helt eller delvis unntak fra kravene i § 4 til § 6 dersom særlige hensyn tilsier det.