§ 8. Unntak fra kravet til å inneha sertifikat

§ 8. Unntak fra kravet til å inneha sertifikat

Det er ikke krav til å inneha sertifikat for en bestemt infrastruktur:
 1. a.
  Når forstyrrelser av jernbanedriften eller vedlikehold nødvendiggjør avvik for tog etter nærmere angivelse av infrastrukturforvalter,
 2. b.
  for unntaksvise engangstjenester som benytter historiske tog,
 3. c.
  for unntaksvise engangstjenester for frakt av gods, forutsatt at infrastrukturforvalter samtykker,
 4. d.
  for levering eller demonstrasjon av et nytt rullende materiell,
 5. e.
  for opplæring av og prøver for førere.
En annen fører som innehar et gyldig sertifikat for vedkommende infrastruktur, og som kan kommunisere med den som fører trekkraftkjøretøyet, må likevel være med under framføringen. Avgjørelsen av om unntaksmuligheten etter første ledd skal benyttes, skal være opp til jernbaneforetaket og kan ikke pålegges av infrastrukturforvalter eller Statens jernbanetilsyn. Infrastrukturforvalter skal på forhånd underrettes om bruk av en ekstra fører som påkrevd.