Til startsiden

Vedlegg VI. Yrkesmessig kompetanse om infrastruktur og krav vedrørende sertifikatet

Infrastrukturkompetanse

 1. 1.Prøving av bremsene
  Førere må før avgang kunne kontrollere og beregne at togets bremsekraft tilsvarer den bremsekraften som kreves for linjen, slik det er angitt i togets dokumenter.
 2. 2.Type drift og høyeste hastighet for toget i forhold til linjens egenskaper
  Førere må kunne merke seg informasjon de har fått, som fartsgrenser eller eventuelle signaleringsendringer, avgjøre typen kjøring og fartsgrense for toget på grunnlag av linjens egenskaper.
 3. 3.Kunnskap om linjen
  Førere må kunne forvente problemer og reagere på egnet måte med hensyn til sikkerhet og andre aspekter, som punktlighet og økonomiske aspekter. De må derfor ha grundig kunnskap om jernbanelinjene og installasjoner på deres rute og om eventuelle avtalte alternative ruter.
  Følgende spørsmål er viktige:
  • -
   driftsmessige forhold (sporendringer, enkeltsporet drift osv.),
  • -
   utføring av en strekningskontroll og rådføring med relevante dokumenter,
  • -
   identifisering av spor som kan benyttes til en gitt type kjøring,
  • -
   gjeldende trafikkregler og betydningen av signaleringssystemet,
  • -
   driftsformer,
  • -
   linjeblokkeringssystem og tilknyttede bestemmelser,
  • -
   stasjonsnavn og -plassering, samt avstandsidentifisering av stasjoner, blokkposter mv.,
  • -
   overgangssignalering mellom ulike drifts- eller krafttilførselssystemer,
  • -
   fartsgrenser for de ulike togkategoriene som føres på linjen,
  • -
   topografiske profiler,
  • -
   særlige bremseforhold, for eksempel på linjer med sterkt fall,
  • -
   særlige driftsmessige trekk, som spesialsignaler, skilting, avgangsforhold osv.
 4. 4.Sikkerhetsbestemmelser
  Førere må kunne
  • -
   starte togene bare etter at alle fastsatte vilkår er oppfylt (rute, signal for avgang, eventuell omstilling av signaler osv.),
  • -
   observere signaler ved sporet og i førerhuset, tolke disse umiddelbart og feilfritt og handle i henhold til disse signalene,
  • -
   føre toget sikkert og i overensstemmelse med de særlige driftsmetodene som kreves, anvende særlige metoder dersom det foreligger instrukser om dette, midlertidige fartsrestriksjoner, togkjøring i motsatt retning, tillatelse til å passere faresignaler, sporskifte, snuing, kjøring gjennom byggeområder osv.,
  • -
   respektere planlagte eller ekstra stopp, og om nødvendig utføre ekstra operasjoner for passasjerer i løpet av disse stoppene som å åpne og lukke dørene.
 5. 5.Føre toget
  Førere må kunne
  • -
   til enhver tid kjenne togets posisjon på linjen,
  • -
   anvende bremsene for å minske farten og stanse, idet det tas hensyn til det rullende materiellet og installasjonene,
  • -
   tilpasse føringen av toget i samsvar med tidstabellen og andre ordrer som er gitt for å spare energi, idet det tas hensyn til egenskapene til motorvognen, toget, linjen og miljøet.
 6. 6.Uregelmessigheter
  Førere må
  • -
   være oppmerksomme, i den utstrekning togdriften tillater dette, på uvanlige hendelser vedrørende infrastruktur og miljø, som signaler, spor, energitilførsel, jernbaneoverganger, sporets omgivelser, annen trafikk,
  • -
   kjenne de særlige avstandene til tydelige hindringer,
  • -
   informere infrastrukturforvaltningen så snart som mulig om sted for og art av uregelmessigheter som blir observert, samt forsikre seg om at opplysningene er forstått,
  • -
   ta hensyn til infrastrukturen, sikre eller treffe tiltak for å sikre sikkerheten til trafikk og personer der dette er nødvendig.
 7. 7.Driftshendelser og ulykker, brann og personulykker
  Førere må
  • -
   kunne treffe tiltak for å beskytte toget og tilkalle assistanse i tilfelle av en ulykke som involverer personer,
  • -
   avgjøre hvor toget skal stanse i tilfelle av brann og om nødvendig legge forholdene til rette for evakuering av passasjerer,
  • -
   gi nyttig informasjon om brannen så snart som mulig dersom brannen ikke kan bringes under kontroll av føreren på egenhånd,
  • -
   underrette infrastrukturforvaltningen om disse forholdene så snart som mulig,
  • -
   vurdere om infrastrukturen tillater at toget fortsetter og under hvilke forhold.
 8. 8.Språk
  Språkkrav følger av forordning (EU) 2019/554 av 5. april 2019 om endring av vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet.