Til startsiden

Vedlegg V. Yrkesmessig kompetanse om rullende materiell og krav vedrørende sertifikatet

Etter å ha fullført den særlige opplæringen for rullende materiell, må førere kunne følgende:
 1. 1.Prøvinger og kontroller før avgang
  Førere må kunne:
  • -
   skaffe den dokumentasjonen og det utstyr som er nødvendig,
  • -
   kontrollere trekkraftkjøretøyets kapasitet,
  • -
   kontrollere de opplysningene som er ført inn i dokumentene om bord,
  • -
   påse, ved å utføre de angitte kontroller og prøvinger, at trekkraftkjøretøyet er i stand til å gi nødvendig trekkraft, og at sikkerhetsutstyret virker,
  • -
   kontrollere tilgjengeligheten av og funksjonaliteten til det foreskrevne verne- og sikkerhetsutstyret ved overtakelse av et trekkraftkjøretøy eller ved starten av en tur,
  • -
   utføre alle rutinemessige forebyggende vedlikeholdsoperasjoner.
 2. 2.Kunnskap om rullende materiell
  For å kunne føre et trekkraftkjøretøy må førere være kjent med de betjeningshendler og indikatorer de har til disposisjon, særlig slike som gjelder:
  • -
   trekkraft,
  • -
   bremsing,
  • -
   trafikksikkerhetstilknyttede elementer.
  For å kunne oppdage og lokalisere uregelmessigheter i rullende materiell, rapportere disse og avgjøre hva som kreves for å reparere disse, og i visse tilfeller å kunne treffe praktiske tiltak, må førere være kjent med:
  • -
   mekaniske strukturer,
  • -
   fjærings- og sammenkoblingsutstyr,
  • -
   hjul og boggier,
  • -
   sikkerhetsutstyr,
  • -
   drivstofftanker, drivstofftilførselssystem, eksosanlegg,
  • -
   betydningen av merker inne i og utenpå det rullende materiellet, særlig de symboler som benyttes for transport av farlige gods,
  • -
   ferdregistreringssystemer,
  • -
   elektriske systemer og trykkluftsystemer,
  • -
   systemer for strømavtaking og høyspenningssystemer,
  • -
   kommunikasjonsutstyr (togradio osv.),
  • -
   organisering av turer,
  • -
   de hoveddelene det rullende materiellet består av, deres formål samt de innretninger som er spesifikke for vogner, særlig nødbremseinnretninger (Systemet for å stanse toget ved utlufting av hovedledningen.),
  • -
   bremsesystem,
  • -
   de deler som er spesifikke for motorvogner,
  • -
   motorer og transmisjon.
 3. 3.Prøving av bremsene
  Førere må kunne:
  • -
   før avgang kontrollere og beregne at togets bremsekraft tilsvarer den bremsekraften som kreves for linjen, slik det er angitt i togets dokumenter,
  • -
   kontrollere funksjonen til de ulike bestanddelene av bremsesystemet for trekkraftkjøretøyet og eventuelt for hele toget, før avgang, ved oppstart og underveis.
 4. 4.Kjøremåte og togets høyeste hastighet i forhold til linjens egenskaper
  Førere må kunne
  • -
   merke seg informasjon de har fått før avgang,
  • -
   avgjøre type kjøring og fartsgrense for toget på grunnlag av variabler som fartsbegrensninger, værforhold eller signaleringsendringer.
 5. 5.Føring av toget på en måte som ikke skader installasjoner eller kjøretøyer
  Førere må kunne
  • -
   benytte alle tilgjengelige kontrollsystemer i samsvar med gjeldende regler,
  • -
   starte toget under hensyn til adhesjons- og kraftbegrensninger,
  • -
   anvende bremsene for å minske farten og stanse, idet det tas hensyn til det rullende materiellet og installasjonene.
 6. 6.Uregelmessigheter
  Førere må
  • -
   kunne være oppmerksomme med hensyn til uvanlige hendelser under framføring av toget,
  • -
   kunne inspisere toget og identifisere tegn på uregelmessigheter, skille mellom disse, treffe tiltak i samsvar med deres relative betydning og forsøke å avhjelpe dem, men alltid slik at sikkerheten til jernbanetrafikken og til personer blir prioritert,
  • -
   kjenne til tilgjengelige midler for vern og kommunikasjon.
 7. 7.Driftshendelser og ulykker, brann og personulykker
  Førere må
  • -
   kunne treffe tiltak for å beskytte toget og tilkalle assistanse i tilfelle av en ulykke som involverer personer om bord i toget,
  • -
   kunne slå fast om toget transporterer farlig gods og identifisere dette på grunnlag av togets dokumenter og vognlister,
  • -
   kjenne framgangsmåtene for evakuering av et tog i nødsfall.
 8. 8.Vilkår for å fortsette kjøringen etter en hendelse som involverer rullende materiell
  Etter en hendelse må førere kunne vurdere om kjøretøyet kan fortsette å kjøre og under hvilke vilkår dette kan skje, for å underrette infrastrukturforvaltningen om disse vilkårene så snart som mulig.
  Førere må kunne avgjøre om en sakkyndig evaluering er nødvendig før toget kan fortsette.
 9. 9.Blokkering av toget
  Førere må kunne treffe tiltak for å sikre at toget, eller deler av toget, ikke starter eller beveger seg uventet, selv under de mest vanskelige forhold.
  Videre må førere ha kunnskap om tiltak som kan stanse et tog eller deler av et tog dersom dette uventet har begynt å bevege seg.