Til startsiden

Vedlegg IV. Generell yrkesmessig kompetanse og krav til førerbevis

En generell opplæring har som mål å gi føreren generell kompetanse innen alle aspekter som er relevante for yrket. Den generelle opplæringen vil således vektlegge grunnleggende kunnskap og prinsipper som kan anvendes uavhengig av typen og egenskapene til det rullende materiellet eller infrastrukturen. Den kan tilrettelegges uten praktiske øvelser.
Kompetanse innen særlige typer rullende materiell eller innen sikkerhet og driftsregler og teknikker for en særlig infrastruktur omfattes ikke av begrepet generell kompetanse. Opplæring som skal gi kompetanse innen særlig rullende materiell eller infrastruktur er tilknyttet førerens sertifikat og spesifisert i vedlegg V og VI.
Den generelle opplæringen omfatter emnene 1 til 7 nedenfor. Punktene er ikke oppstilt i prioritert rekkefølge.
Følgende nivå på kompetanse som er brukt i listen nedenfor angir formen for kompetanse føreren forventes å tilegne seg under opplæringen. Betydningen er beskrevet i følgende tabell:
Form for kompetanseBeskrivelse
være kjent med, beskrivetilegnelse av kunnskap (data, fakta) som er nødvendig for å forstå forhold
forstå, kjenne tilgjenkjenning og memorering av kontekst, utførelse av oppgaver og problemløsing i en definert ramme
 1. 1.
  Førerens arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøet, førerens rolle og ansvar tilknyttet jernbanedriften, faglige og personlige krav som stilles til føreren som følge av arbeidsoppgavene
  1. a.
   være kjent med hovedlinjene i lovgivningen og reglene som kommer til anvendelse på jernbanedrift og sikkerhet (krav og framgangsmåter vedrørende sertifisering av førere, farlig gods, miljøvern, brannvern osv.),
  2. b.
   forstå de særlige kravene og faglige og personlige kravene (arbeid som hovedsakelig utføres alene, døgnkontinuerlig skiftarbeid, individuell beskyttelse og sikkerhet, lesing og oppdatering av dokumenter osv.),
  3. c.
   forstå hvilken atferd som er forenlig med sikkerhetsansvar (medisinering, alkohol, narkotika og andre psykoaktive stoffer, sykdom, stress, tretthet osv.),
  4. d.
   kjenne til referanse- og driftsdokumenter (f.eks. regelbok, strekningsbok, førerhåndbok osv.),
  5. e.
   kjenne til ansvarsområdene og funksjonene til involverte personer,
  6. f.
   forstå betydningen av å utføre arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder presist,
  7. g.
   forstå betydningen av helse og sikkerhet på arbeidsplassen (f.eks. atferdsregler på og i nærheten av spor, atferdsregler for å stige av og på motorvognen på en sikker måte, ergonomi, sikkerhetsregler for personalet, personlig verneutstyr osv.),
  8. h.
   være kjent med atferdsmessige ferdigheter og prinsipper (stressmestring, ekstreme situasjoner osv.),
  9. i.
   være kjent med prinsippene for miljøvern (bærekraftig kjøring osv.).
 2. 2.
  Jernbaneteknologi, herunder sikkerhetsprinsippene bak driftsregler
  1. a.
   være kjent med prinsippene for, reglene for og bestemmelsene om sikker jernbanedrift,
  2. b.
   kjenne til ansvarsområdene og funksjonene til involverte personer.
 3. 3.
  Grunnprinsipper for jernbaneinfrastruktur
  1. a.
   være kjent med systematiske og strukturelle prinsipper og parametre,
  2. b.
   være kjent med de generelle egenskapene til spor, stasjoner og rangerstasjoner,
  3. c.
   være kjent med jernbanestrukturer (broer, tunneler, sporveksler osv.),
  4. d.
   være kjent med driftsformer (enkeltsporsdrift, dobbeltsporsdrift osv.),
  5. e.
   være kjent med signal- og trafikkstyringssystemer,
  6. f.
   være kjent med sikkerhetsanlegg (varmedetektorer for akselkasse, røykdetektorer i tunneler osv.),
  7. g.
   være kjent med strømforsyningen til framdriften (bæreline, tredjeskinne osv.).
 4. 4.
  Grunnprinsipper for driftskommunikasjon
  1. a.
   være kjent med betydningen av kommunikasjon og kommunikasjonsmåter og -prosedyrer,
  2. b.
   kjenne til personer som føreren må kontakte, og vedkommendes rolle og ansvar (infrastrukturforvaltningens personale, arbeidsoppgavene til annet togpersonell osv.),
  3. c.
   kjenne til situasjoner/årsaker som krever kommunikasjon fra førerens side,
  4. d.
   forstå kommunikasjonsmetoder.
 5. 5.
  Tog, deres oppbygning og de tekniske kravene til trekkraftkjøretøyer, godsvogner, passasjervogner og annet rullende materiell
  1. a.
   være kjent med de generelle typene framdrift (elektrisk, diesel, damp osv.),
  2. b.
   beskrive konstruksjonen til et kjøretøy (boggier, karosserier, førerhus, sikringssystemer osv.),
  3. c.
   være kjent med innholdet i og systemet for merking,
  4. d.
   være kjent med dokumentasjon av togkonstruksjon,
  5. e.
   forstå bremsesystemer og beregning av ytelse,
  6. f.
   kjenne til toghastighet,
  7. g.
   kjenne til største tillatte belastning og krefter på koplingen,
  8. h.
   være kjent med driften av og formålet med trafikkstyringssystemet.
 6. 6.
  Farer forbundet med jernbanedrift i alminnelighet
  1. a.
   forstå de styrende prinsippene for trafikksikkerhet,
  2. b.
   være kjent med risikoer forbundet med jernbanedrift og de forskjellige metodene som skal brukes for å begrense dem,
  3. c.
   være kjent med sikkerhetshendelser og forstå hvilken atferd/reaksjon som er påkrevd,
  4. d.
   være kjent med framgangsmåtene som skal anvendes ved personulykker (f.eks. evakuering).
 7. 7.
  Grunnleggende fysiske prinsipper
  1. a.
   forstå kreftene som påvirker hjulene,
  2. b.
   kjenne til faktorer som virker inn på akselerasjons- og bremseytelsen (værforhold, bremseutstyr, redusert adhesjon, sandstrøing osv.),
  3. c.
   forstå prinsipper for elektrisk kraft (kretser, måling av spenning osv.).