§ 2. Definisjoner

§ 2. Definisjoner

Trekkraftkjøretøy: Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor.
Skinne-/veimaskin: Kjøretøy som kan kjøre både på vei og skinner.
Det europeiske jernbanebyrå: Det europeiske jernbanebyrå omhandlet i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA) (ERA-forskriften).
Kompetanse: Kunnskaper, ferdigheter og holdninger.