§ 9. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 9. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. § 8 trer likevel i kraft straks.1
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -