Til startsiden

Kapittel 4. Tillatelsesprosessen

§ 4-1. Krav om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og ny tillatelse etter endring av kjøretøy

§ 4-1. Krav om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og ny tillatelse etter endring av kjøretøy

Før kjøretøy tas i bruk skal Statens jernbanetilsyn gi tillatelse i henhold til denne forskriften.
Ved senere endringer eller oppgraderinger skal det oversendes dokumentasjon som beskriver prosjektet til Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn avgjør hvorvidt endringen medfører at det er nødvendig med en ny tillatelse. Dokumentasjonen skal kunne bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for konstruksjon og bruk av kjøretøyet.
Slik ny tillatelse skal kreves når det allmenne sikkerhetsnivået kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet. Statens jernbanetilsyn skal fatte sin beslutning senest fire måneder etter at søkeren har innlevert komplett dokumentasjon.

§ 4-2. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

§ 4-2. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Ved søknad om tillatelse til å ta i bruk en arbeidsmaskin må følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 1. a.
  navn på kontaktperson,
 2. b.
  beskrivelse av kjøretøyet (systembeskrivelse),
 3. c.
  angivelse av den infrastrukturen kjøretøyet skal brukes på,
 4. d.
  oversikt over relevante standarder som vist til i § 3-1 som kjøretøyet er bygget etter, eventuelle avvik fra disse standardene,
 5. e.
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter kompatibilitet mellom kjøretøyet og infrastrukturen det skal brukes på.

§ 4-3. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som er i samsvar med en tillatt type

§ 4-3. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som er i samsvar med en tillatt type

Ved søknad om tillatelse til å ta i bruk et kjøretøy som er i samsvar med et kjøretøy som allerede har tillatelse i Norge, er det tilstrekkelig at en typesamsvarserklæring i henhold til forskrift om typesamsvarserklæring vedlegges søknaden, sammen med referanse til Statens jernbanetilsyns vedtak om tillatelse for identisk individ.
Hvis forutsetningene for å gi den opprinnelige tillatelsen har blitt endret, kan Statens jernbanetilsyn kreve at det søkes på vanlig måte.