Til startsiden

Kapittel 2. Krav til virksomheter som forvalter jernbanekjøretøy

§ 2-1. Drift, kontroll og vedlikehold av kjøretøy

§ 2-1. Drift, kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Infrastrukturforvalter har ansvaret for alle kjøretøy som benyttes på lukket område.
Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier har ansvaret for at kjøretøyet blir vedlikeholdt i henhold til nasjonale og internasjonale standarder, og skal ha kontroll på og dokumentere utført vedlikehold. Vedlikeholdet skal sikre at ingen sikkerhetskritiske systemer, deler eller komponenter forringes så mye at det fører til funksjonssvikt.
Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier, er ansvarlig for at brukermanualer og nødvendig opplæring i bruk av kjøretøyet blir gitt til fører før kjøretøyet tas i bruk.
Førere skal forstå hvordan adhesjonsforholdet virker inn på trekkraft og bremsekraft, samt kjenne til hvilke krefter som oppstår mellom spor og kjøretøy ved kjøring.

§ 2-2. Teknisk dokumentasjon

§ 2-2. Teknisk dokumentasjon

Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier, skal inneha oppdatert dokumentasjon for kjøretøyet. Den som bruker kjøretøyet plikter å bidra til oppdatering av dokumentasjonen, blant annet vedlikeholdsdokumentasjon og operasjonelle betingelser av sikkerhetsmessig betydning for kjøretøyet. Endringer av operasjonelle krav og vedlikeholdsdokumentasjon for kjøretøyet skal dokumenteres med risikoanalyse, risikovurderinger og betingelser for sikker bruk.
Jernbanevirksomhet skal ha tilgang til teknisk dokumentasjon som beskriver de forutsetninger og begrensninger som er knyttet til kjøretøyet. Dokumentasjonen skal kunne bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for konstruksjon og bruk av kjøretøyet. Disse forutsetningene og begrensningene skal legges til grunn for prosedyrer for drift og vedlikehold av kjøretøyet.

§ 2-3. Register

§ 2-3. Register

Jernbanevirksomheten skal ha et register over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Registeret skal som et minimum identifisere kjøretøy individuelt.