Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften fastsetter krav om og fremgangsmåten for søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy på jernbanenettet, og krav til kjøretøyet og virksomheten som forvalter det.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften omfatter tillatelse til å ta i bruk arbeidsmaskiner, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av arbeidsmaskiner til bruk på jernbanenettet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane og forstadsbane, som kun skal kjøre på lukket område og som ikke faller inn under samtrafikkforskriftens virkeområde.

§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  jernbanenett: hele jernbaneinfrastrukturen som forvaltes av en infrastrukturforvalter,
 2. b.
  jernbanevirksomhet: virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og trafikkstyring,
 3. c.
  arbeidsmaskin: skinne-/veimaskiner og påsporbare maskiner med jernbaneutrustning iht. EN 14033, EN 15746 og EN 15954, EN 15955 og EN 13977,
 4. d.
  oppgradering: ethvert større endringsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse,
 5. e.
  lukket område: område hvor jernbanestrekningen er stengt for ordinær trafikk, herunder sikret anleggsområde-jernbane og avstengt område.