Påvirkning av regelverk

Statens jernbanetilsyn (SJT) jobber for å ivareta norske interesser i sitt internasjonale arbeid. Vi skal også bidra til at EU-regelverket gjennomføres og tolkes riktig i Norge.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 24.09.2021

EU-flagg og norsk flagg med jernbanespor

Særlig prioriterer vi arbeid som har betydning for sikkerhet og markedsforhold på jernbanen, og hvor vi mener vi har størst mulighet for å påvirke.

Hovedformålet med SJTs internasjonale arbeid er å

  • ivareta Norges interesser og påvirke og fremme norske interesser
  • ha oversikt over og gjennomføre regelverksarbeid fra EU/EØS som vi er forpliktet til gjennom EØS-avtalen
  • informere bransjene og Samferdselsdepartementet så tidlig som mulig
  • bidra til å øke verdien internt gjennom å dele informasjon, heve kompetansen og bygge nettverk

Med regelverksarbeid mener vi her også arbeid med å utdype regelverket:

  • forståelse
  • praktisering og utvikling av standarder
  • utarbeidelse av veiledninger
  • erfaringsutveksling osv.

Vi prioriterer å delta i de foraene som er av størst betydning for sikkerheten, og hvor vi har størst mulighet for å påvirke. Innen jernbanesikkerhet og samtrafikkevne er den viktigste arenaen vår Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Mye av regelverket fra EU utvikles i ERA på vegne av EU-kommisjonen gjennom arbeidsgrupper. Vi deltar aktivt i flere av disse arbeidsgruppene. Dette gir oss mulighet til å være med på å påvirke prosessene tidlig. Jernbanevirksomhetene har samme mulighet til å påvirke ved å nominere deltagere i arbeidsgruppene via sine interesseorganisasjoner.

Sikkerhet og samtrafikk

Vi er medlem i ERAs styre (Management Board) og ERAs nettverk for jernbanetilsyn (NSA Network). NSA-nettverket skal sikre at tilsynsmyndighetene på jernbanesektoren er informert om pågående og kommende prosesser innen samtrafikk og sikkerhet i EU/EØS.

Vi deltar i International Liason Group of Governmental Railway Inspectorates (ILGGRI). ILGGRI er et nyttig forum for europeiske tilsynsmyndigheter hvor man kan diskutere ulike spørsmål om samtrafikk og sikkerhet på et uformelt grunnlag.

Som en del av lovgivningsprosessen i EU har EU-kommisjonen en egen komité, Railway Interoperability and Safety Committee (RISC), for arbeid med regelverk knyttet til samtrafikk og sikkerhet. Vi deltar sammen med Samferdselsdepartementet på disse møtene.

Vi er også bredt representert i flere arbeidsgrupper under ERA som både jobber med regelverksutvikling og generell erfaringsutveksling om gitte temaer.

Markedsovervåking

Innen markedsovervåking styres regelverket i EU av direktiv 2012/34/EU (SERA-direktivet - Single European Railway Area), samt direktiv (EU) 2016/2370 som endret SERA-direktivet. Jernbaneforskriften er basert på bestemmelser i SERA-direktivet, men disse direktivene er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Direktivene bestemmer at EU-kommisjonen skal opprette et nettverk for markedsovervåkingsorganer i Europa. Dette nettverket er European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB). Nettverket skal være med og rådgi EU-kommisjonen i utviklingen av regelverket og ha oversikt over utviklingen av markedstilgangen i jernbanemarkedene i Europa. Det skal også være et forum hvor markedsovervåkere deler informasjon, praksis og regelverksforståelse. SJT prioriterer å delta i ENRRB og tilhørende arbeidsgrupper for å sikre et formålstjenlig regelverk.

Som innen sikkerhet og samtrafikk er det etablert et uformelt samarbeidsorgan for markedsovervåkingsmyndighetene: IRG-Rail. Organet brukes for å samarbeide om felles regelverksforståelse og praksis, men også om enkeltsaker. Formålet med samarbeidet er å bidra til å etablere en beste praksis over tid. Videre brukes organet til å etablere felles posisjoner i forbindelse med regelverksutvikling som foregår i EU, samt til å utveksle informasjon mellom markedsovervåkingsorganer.

Direktivene innen markedsovervåking styres av komiteen SERAC. Vi deltar som faglig støtte for Samferdselsdepartementet i SERAC ved behov.

Les mer om SJTs seksjon for markedsovervåking.

Hva er en jernbanepakke?

Fra EU-regelverk til norsk rett

Fant du det du lette etter?