Påvirkning av regelverk

Statens jernbanetilsyn (SJT) har som mål å få realisert et hensiktsmessig og effektivt internasjonalt regelverk som ivaretar norske interesser.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 06.12.2016

ERAs konferansesenter i Lille, Frankrike.SJTs internasjonale arbeid har som hovedmål å:

  • Påvirke utviklingen av felleseuropeisk regelverk i tråd med norske interesser for å ivareta sikkerhet og sunne markedsforhold
  • Utveksle informasjon og beste praksis innenfor SJTs ansvarsområder – samtrafikk, sikkerhet og markedsovervåking

Vi prioriterer å delta i de foraene som gir oss størst påvirkning. På områdene jernbanesikkerhet og samtrafikkevne er vår viktigste arena Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Gjennom arbeidsgrupper utvikler ERA nytt regelverk på vegne av EU-kommisjonen. SJT har rett til å nominere representanter i disse arbeidsgruppene. Dette gir mulighet til inngrep i prosessene tidlig. Jernbanevirksomhetene har samme mulighet til å påvirke ved å nominere deltagere i arbeidsgruppene via sine interesseorganisasjoner.

Formelle og uformelle prosesser

SJT er også representert i ERAs styre (Administrative Board) og ERAs nettverk for jernbanetilsyn (NSA Network). NSA-nettverket skal sikre at sikkerhetsmyndighetene på jernbanesektoren er informert om pågående og kommende prosesser innen samtrafikk og sikkerhet i EU.

SJT deltar i International Liason Group of Governmental Railway Inspectorates (ILGGRI). Denne uformelle organisasjonen består av europeiske jernbanetilsyn som utveksler informasjon om jernbanesikkerhet og finner felles posisjoner og allianser ved utviklingen av nytt regelverk på området.

EU-kommisjonen har en egen komite, Railway Interoperability and Safety Committe (RISC), som styrer utviklingen av direktivene for samtrafikk og interoperabilitet. SJT deltar sammen med Samferdselsdepartementet som observatør på disse møtene.

Markedsovervåking

Innen markedsovervåking styres regelverket i EU av direktiv 2001/14 om tildeling av infrastrukturkapasitet og 2012/34 SERA-direktivet (Single European Railway Area).

Direktivene bestemmer at EU-kommisjonen skal opprette et nettverk for markedsovervåkingsorganer i Europa. Dette nettverket er European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB). Nettverket skal styre utviklingen av regelverket og ha oversikt over utviklingen av markedskontrollen på jernbane i Europa. SJT prioriterer å delta i ENRRB og tilhørende arbeidsgrupper for å sikre et formålstjenlig regelverk.

Som innen sikkerhet og samtrafikk er det etablert et uformelt samarbeidsorgan for markedsovervåkingsmyndighetene: IRG-Rail. Organet brukes for å etablere felles posisjoner innen området og utveksle informasjon om beste praksis.

Direktivene innen markedsovervåking styres av komiteen SERAC. SJT deltar som faglig støtte for Samferdselsdepartementet i SERAC ved behov.

Les mer om SJTs seksjon for markedsovervåking.

Hva er en jernbanepakke?

Hvordan blir EU-regelverk gjeldende i Norge?

Fant du det du lette etter?