Avdelingane

Ansvarsområde for avdelingane i Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 11.05.2016   Endret: 25.08.2017

    Erik Ø. Reiersøl-Johnsen. Foto: Nadia Frantsen    
    Erik Ø. 
Reiersøl 
Johnsen,
direktør
   

 

Karianne Brønlund Foto: Terje Owrehagen Øystein Ravik Foto: Nadia Frantsen Ingrid Buhaug Brænden. Foto: Nadia Frantsen Johanna M. Öster. Foto: Nadia Frantsen Bjørnar Monsø.
Karianne 
Dahl-Nilsen,
direktør Juridisk
Øystein 
Ravik,
direktør
Sikkerhets-
styring og
tilsyn
Ingrid B.
Brænden,
direktør
Administrasjon
Johanna M. 
Öster,
direktør
Teknologi
og framføring
Bjørnar 
Monsø,
direktør
Taubane
og fornøy-
elsesinnretning

 

Mona Ljunggren. Foto: Terje Owrehagen      
Mona 
Ljunggren,
leder seksjon
for markeds-
overvåking
Gro 
Warholm,
leder
kommuni-
kasjonsstab
     

 

 

 

 Direktør

Direktøren utøver den daglege leiinga av Statens jernbanetilsyn. Kongen utnemner direktøren etter innstilling frå samferdselsministeren. Direktøren syter for at arbeidet skjer i samsvar med instruks frå Samferdselsdepartementet og planane for tilsynet.

Juridisk

 • Regelverk – tolkning og veiledning
 • Regelverk – endring og utvikling
 • Veiledningsaktiviteter
 • Juridisk rådgiving og kvalitetssikring
 • Juridiske vurderingar
 • Klagebehandling
 • Innsynsbegjæringer/offentlighet

Seksjon for marknadsovervaking

 • Overvake konkurransen på marknadene for jernbane
 • Tilsynsaktiviteter på området
 • Oppfølging/forvaltning av regelverk på området
 • Klagar på infrastrukturforvaltars avgjerd etter fordelingsforskrifta
 • Klagar etter jernbaneforskrifta § 8-2

Sikkerhetsstyring og tilsyn

 • Revisjonar
 • Inspeksjonar, tilsynsmøter
 • Tryggleikssertifikat
 • Tryggleiksgodkjenning
 • Oppfølging av SHT-tilrådingar
 • Oppfølging uønskede hendelser, statistikk
 • Internasjonal koordinering

Administrasjon

 • Økonomi
 • Personalforvaltning
 • Styringssystemet
 • IKT
 • Arkiv
 • Administrasjon av kontraktar
 • Kontordrift
 • Nasjonale register

Teknologi og framføring

 • Tillatelser til å ta i bruk køyretøy
 • Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur
 • Utpeiking av teknisk kontrollorgan
 • Markedskontroll av samtrafikkkomponenter
 • Trafikkstyring og framføring
 • Registre
 • Førerbevis
 • Godkjenning av leger

Taubane og fornøyelsesinnretning

 • Gi forskrifter og veiledninger
 • Driftstillatelser
 • Personellsertifisering
 • Driftstilsyn
 • Oppfølging av hendelser

Kommunikasjonsstab

 • Rådgivning
 • Innholdsproduksjon og –distribusjon
 • Mediehåndtering
 • Redaktøransvar