Årsrapportar

Statens jernbanetilsyn utarbeider årlig ein særskild årsrapport til Samferdselsdepartementet.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 30.04.2020

Rapporten inneheld mellom anna:

  • rekneskapstal
  • bruken av fullmakta til å inngå leigeavtalar og avtalar om kjøp av tenester ut over budsjettåret
  • forklaring på avvik frå tildelt løyving
  • resultat ut frå krava som er fastsette i tildelingsbrevet.