Møt våre tilsette

Nokre av medarbeidarane våre fortel om korleis det er å jobbe i SJT.

Katherine Hui.

Tom R. *Aatlo.

Kemal *Zulovic.

Katherine Hui 
Senioringeniør i avdelinga for tilsyn
Utdanning:
Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Korleis ser
arbeidsdagen ut?

Det er ein varierande kvardag. Det er ein del sjølvstendig arbeid, men samtidig er eg avhengig av samarbeid med kollegaer. Kvardagen kan bestå av møteverksemd internt og eksternt, å vurdere ulike system og ulike saksbehandlingar – som å følgje opp uønskte hendingar og rapportar frå Statens havarikommisjon.

Korleis får du brukt utdanninga?

Eg får brukt han til å løyse ulike oppgåver, til dømes å vurdere og ha tryggingsforståing av ulike system.

Kva er det beste med å jobbe i SJT?

Godt arbeidsmiljø og varierte oppgåver.

Tom Refsum Aatlo 
Seniorrådgivar i avdelinga for regelverk og internasjonalt arbeid.
Utdanning:
Juridisk embetseksamen og eit grunn- og mellomfag i kriminologi.

Korleis ser arbeidsdagen ut?

Den består ofte av prosjektmøte, sjølvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Korleis får du brukt utdanninga?

Som jurist får eg brukt mange sider av utdanninga. Eit stort og komplekst regelverk gir mange faglege utfordringar.

Kva er det beste med å jobbe i SJT?

At det er ordna forhold, utbreidd samarbeid mellom ulike profesjonar og ikkje minst svært gode kollegaer.

Kemal Zulovic
Seniorrådgivar i avdelinga for marknadsovervaking.
Utdanning:
Mastergrad i finansiell økonomi og bachelorgrad med fordjuping i samfunnsøkonomi og psykologi. Begge frå NTNU.

Korleis ser arbeidsdagen ut?

Arbeidsdagen er veldig variert og består i både sjølvstendig arbeid og samarbeid med juristar og andre økonomar på avdelinga, og dessutan eksterne møte både nasjonalt og internasjonalt. Eg har arbeidsoppgåver som fell inn under dei tre kjerneoppgåvene til marknadsovervakaren: marknadsovervaking, tilsyn med at regelverket blir overhalde og klagebehandling. Det bidreg òg til den varierte arbeidsdagen.

Korleis får du brukt utdanninga?

Dei sektorspesifikke reglane om konkurranse i jernbanemarknaden er i stor grad bygd på samfunnsøkonomisk teori om konkurranse og regulering av naturlege monopol. Eg vil derfor seie at eg bruker utdanninga mi i det meste av arbeidet eg gjer i SJT.

Kva er det beste med å jobbe i SJT?

For min del er det beste med jobben at eg får brukt utdanninga mi og at eg kan vere med og bidra til at SJTs samfunnsoppdrag blir oppfylt. I tillegg er det eit bra arbeidsmiljø i SJT, der eg får høve til å jobbe saman med hyggjelege og fagleg flinke kollegaer.