Opplæring og utvikling

Som nytilsett vil du gå gjennom eit ombordstigningsprogram. Deretter skjer utvikling av kompetanse systematisk.

SJT-ansatte i kantina i Oslo, 2023.

Ombordstigningsprogram

Som nytilsett vil du gå gjennom eit ombordstigningsprogram det første halve året tilpassa rolla du skal ha i SJT.  Programmet skal gi deg eit best mogleg grunnlag for å bli godt kjent med SJT og samfunnsoppdraget, bli inkludert i arbeidsmiljøet og -kulturen og til å bidra produktivt på eit ønskt nivå så raskt som mogleg.

Du vil òg få tildelt ein fadder første dag på jobb. Gjennom faste oppfølgingssamtalar med din nærmaste leiar vil de saman kunne ta ein avsjekk av gjennomførte steg, avklare rolle og ansvar og eventuelle behov for vidare oppfølging.

Vi gjennomfører òg årlege fellessamlingar for nytilsette.

Kompetanseutvikling

SJT utviklar årlege kompetanseplanar på organisasjonsnivå og på avdelingsnivå. Individuelle oppfølgingsplanar blir lagde etter dei årlege medarbeidarsamtalane. Målretta opplæring er eit viktig ledd i SJTs personalutvikling. Medarbeidarsamtalen er eit verktøy for å kartleggje utviklings- og opplæringsbehov. I samtalen blir det mellom anna lagd vekt på:

  • ansvarsområde og kompetansekrav
  • SJTs mål som har innverknad på arbeidsfeltet til den enkelte
  • kompetansebehov i organisasjonen
  • fagplanen for avdelinga

Rotasjon og moglegheiter

SJT tilsikter å vere ein organisasjon der tilsette kan utvikle seg i ulike retningar over tid. Det blir derfor lagt til rette for rotasjonsordningar i faglege teamleiarroller, og moglegheit for å lære meir om andre fagområde. Å delta i interne prosjekt er òg ei god moglegheit for å jobbe meir tverrfagleg og å lære av kvarandre. For mange tilsette vil det òg vere aktuelt å kunne representere SJT i internasjonalt samarbeid innanfor sine fagområde. Hospitering i andre avdelingar internt, alternativt hos andre statlege verksemder, kan òg vere aktuelt.