Opplæring og utvikling

Som nyansatt vil du gå gjennom et ombordstigningsprogram. Deretter skjer utvikling av kompetanse systematisk.

Publisert: 08.01.2020 – Endret: 29.01.2021

Møte på Blue Train, SJT i Oslo.

Ombordstigningsprogram

Som nyansatt vil du gå gjennom et ombordstigningsprogram det første halve året tilpasset rollen du skal ha i SJT.  Programmet skal gi deg et best mulig grunnlag for å bli godt kjent med SJT og samfunnsoppdraget, bli inkludert i arbeidsmiljøet og -kulturen og til å bidra produktivt på et ønsket nivå så raskt som mulig.

Du vil også få tildelt en fadder første dag på jobb. Gjennom faste oppfølgingssamtaler med din nærmeste leder vil dere sammen kunne ta en avsjekk av gjennomførte steg, avklare rolle og ansvar og eventuelle behov for videre oppfølging.

Vi gjennomfører også årlige fellessamlinger for nyansatte.

Kompetanseutvikling

SJT utvikler årlige kompetanseplaner på organisasjonsnivå og på avdelingsnivå. Individuelle oppfølgingsplaner legges etter de årlige medarbeidersamtalene. Målrettet opplæring er et viktig ledd i SJTs personalutvikling. Medarbeidersamtalen er et verktøy for å kartlegge utviklings- og opplæringsbehov. I samtalen legges det blant annet vekt på:

  • ansvarsområder og kompetansekrav
  • SJTs mål som har innvirkning på den enkeltes arbeidsfelt
  • kompetansebehov i organisasjonen
  • fagplanen for avdelingen

Rotasjon og muligheter

SJT tilsikter å være en organisasjon der ansatte kan utvikle seg i ulike retninger over tid. Det legges derfor til rette for rotasjonsordninger i faglige teamlederroller, og mulighet for å lære mer om andre fagområder. Å delta i interne prosjekter er også en god mulighet for å jobbe mer tverrfaglig og å lære av hverandre. For mange ansatte vil det også være aktuelt å kunne representere SJT i internasjonalt samarbeid innenfor sine fagområder. Hospitering i andre avdelinger internt, alternativt hos andre statlige virksomheter, kan også være aktuelt.