Tillatelse for drift av ny taubane

Skal du bygge ny taubane? Her ser du hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.

Publisert: 07.12.2018   Endret: 07.12.2018

Denne artikkelen gir en oversikt over krav til melding om og søknad for et nytt taubaneanlegg. For utfyllende krav, se forskrift om taubaner.

Melding om ny taubane før søknad sendes

Meldingen skal sendes til SJT før søknad om bygging sendes til plan- og bygningsmyndighetene. Meldingen bør sendes så tidlig som mulig, slik at SJT kan veilede om kravene i regelverket, og planlegge ressurser til saksbehandling av søknad.

Meldingen skal minst inneholde:

 1. navn på og kontaktopplysninger for søker (taubanevirksomheten som skal ha driftstillatelse), med kontaktperson
 2. overordnet beskrivelse av prosjektet, og planlagt fremdrift i bygging av taubanen
 3. foreløpig vurdering av lokale forhold som kan påvirke taubanen, som for eksempel:
   1. planlagt trasé
   2. eksisterende infrastruktur (nærliggende bygg, veier, kraftledninger osv.)
   3. klimatiske forhold (for eksempel rasfare)

Meldingen skal sendes til SJT på dette skjemaet.

SJT svarer på meldingen senest innen 4 uker. I svaret orienterer SJT om:

 • gjeldende regelverk for søknad om driftstillatelse
 • krav til forsikring og sikkerhetsstillelse
 • krav til hvilken dokumentasjon som skal sendes i kommende søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse for taubane sendes til SJT på dette skjemaet. Vi anbefaler at søknad sendes i god
tid før planlagt oppstart.

Søknaden skal inneholde:

 1. Forsikring:
   1. dokumentasjon om at søker har nødvendig forsikring og sikkerhetsstillelse
 2. Teknisk dokumentasjon:
   1. profiltegning av taubanen
   2. tauberegning
   3. oversiktstegning av driv- og vendestasjon
   4. EF-sertifikater og -samsvarserklæringer med teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponenter og delsystemer
   5. sikkerhetsanalyse
   6. sikkerhetsrapport med angivelse av sikkerhetskomponenter og risikoforhold videreført til drift
   7. dokumenter om nødvendige driftsbetingelser og begrensninger
   8. fullstendige opplysninger om drift, service, tilsyn, justering og vedlikehold
   9. sluttprotokoll fra leverandør i henhold til NS-EN 1709:2004 eller tilsvarende, som bekrefter at banen er bygd i henhold til leverandørens tekniske spesifikasjoner
 3. Sikkerhetsstyringssystem:
   1. relevante deler av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem – hvilke deler som skal legges ved søknaden vil vi meddele søker i svar på melding om bygging av ny taubane

Det skal tydelig framgå av dokumentasjonen hvilket dokument som svarer ut dokumentasjonskravene ovenfor. Leverandøren/produsenten vil som regel utarbeide den tekniske dokumentasjonen under punkt 2 ovenfor.

All dokumentasjon skal være på norsk, unntatt dokumentasjonen i punktene fra 2a til 2e ovenfor, som kan være på engelsk.

SJT ber om at all dokumentasjon sendes fra søker, og at dokumentasjon som legges ved søknaden skal være i endelig versjon. SJT kommuniserer med søker under behandlingen av søknaden, ikke leverandør og andre parter. Dette er ikke til hinder for at søker kan ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med SJT.

Søker oppfordres til å sende dokumentasjonen samlet. Sendes dokumentasjonen etter hvert som den foreligger i endelig versjon, skal søker gi beskjed til SJT når dokumentasjonen er komplett.

Det vil etter hvert legges ut en beskrivelse av hvordan vi vurderer innsendt dokumentasjon til søknad om driftstillatelser med tanke på kvalitet.

Etter at søknaden er mottatt

SJT vurderer den mottatte søknaden med tilhørende dokumentasjon, og ber eventuelt om avklaringer og
supplerende informasjon fra søkeren.

Søker får svar på søknaden fra SJT innen 4 uker etter at all nødvendig dokumentasjon er oversendt samlet, eller søker har gitt beskjed om at dokumentasjonen er komplett.

Dersom sluttprotokollen fra leverandør er eneste dokument som mangler i søknaden, kan søker avtale med SJT at denne sendes på et senere tidspunkt. I slike tilfeller kan SJT starte behandling av søknaden slik at all annen dokumentasjon er gjennomgått og avklart i påvente av sluttprotokollen. Behandlingstid mellom mottak av sluttprotokoll og eventuelt vedtak om driftstillatelse vil da kunne bli vesentlig kortere enn 4 uker.