Kompetansebehov for driftsledere

Driftsledere for taubanevirksomheter skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres.

Krav til myndighet og kompetanse for driftsledere i taubanevirksomheter står i lov1 og forskrift2. En driftsleder skal ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for oppgavene som skal utføres. Driftslederens oppgave er å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget.

Kompetansekrav til driftslederen som virksomheten vurderer å være dekkende, skal stå i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Vi mener at driftsledere bør ha kompetanse på følgende områder for å kunne gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold:

Regelverkskompetanse:

 • Taubaneloven
 • Taubaneforskriftens krav til taubanevirksomheter og taubaner:
  • Del I, II og VII
  • Del III for virksomheter med taubaner godkjent etter regelverket som gjelder etter 03.05.2004. Dette inkluderer kjennskap til:
   • EUs system med taubaneforordning, sikkerhetsanalyse, sertifikater og samsvarserklæringer for delsystemer og sikkerhetskomponenter, standardenes plass i forordningen, CE-merking av sikkerhetskomponenter, og krav til dokumentasjon fra leverandør
   • Forordningens krav til CE-merking og samsvarserklæring ved utskifting av delsystemer og sikkerhetskomponenter i eksisterende anlegg
   • Forordningens krav til utvikling og bygging av nye taubaner.
 • Del IV og V for virksomheter med taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004. Dette inkluderer kjennskap til at:
   • taubaneforordningen ikke gjelder for baner godkjent etter regelverket som gjaldt før 3. mai 2004.
   • Formålet med Del IV og V er å stille krav til sikker drift av taubaner, siden de faller utenfor tilsvarende krav i taubaneforordningen3

Styrings- og ledelseskompetanse:

 • Kompetanse om sikkerhetsstyringssystemets hensikt, innhold og rolle i driften av taubanevirksomheten
 • Kompetanse til å vurdere nødvendige tilpasninger og oppdatering av sikkerhetsstyringssystemet
 • Tilstrekkelig språkkunnskap om virksomhetens styringsdokumentasjon og veiledninger om drifts- og beredskapssituasjoner
 • Kompetanse til å håndtere beredskapssituasjoner, inkludert kontakt med, og håndtering av, publikum og passasjerer

Teknisk kompetanse:

 • Kjennskap til taubanens oppbygning, virkemåte og driftsparametre (for eksempel kjørehastighet og taustramming)
 • Kunnskap om risikomomenter forbundet med drift av taubane, inkludert:
  • risikomomenter knyttet til påvirkning på taubane og publikum fra eksterne forhold (for eksempel snø, vind, temperaturer)
  • kompetanse om hvilke avvik fra normal driftssituasjon som skal resultere i stans av taubanen
  • tekniske avvik eller feil som kan føre til unormal slitasje og ulykke
  • kompetanse om typiske hendelser og ulykker: årsak, utviklingsforløp og utfall
 • Kunnskap om taubaners sikkerhetsfunksjoner og -tiltak (for eksempel nødstoppfunksjoner og avskjerming av roterende deler), hensikt og virkemåte

Kompetanse knyttet til drift, driftskontroller og vedlikehold:

Drift- og driftskontroller:

 • Kompetanse til å vurdere tilstrekkelig bemanning:
  • kjørere
  • vakter
  • redningspersonell (svevende transport)
 • Kompetanse om kontroller av taubane før og under drift for å avdekke mulige avvik:
  • tau og tauføring (drivhjul, vendehjul og rullebatterier)
  • ulyder fra drivverk og rullebatterier
  • driftsparametre
  • utforming av:
   • påstigning (for eksempel avskjerming, helning, høyde på snødekket i forhold til påstigning),
   • trasé (for eksempel polstring av master, riktig helning, skilting)
   • avstigning (for eksempel avskjerming, helning, lengde på avstigningsplass, utforming og plassering av eventuelt motslag)
  • sikkerhetsfunksjoner (for eksempel nødstoppbrytere og plassering/funksjon på snorbrytere) og skilting
  • prøvekjøring
  • eventuelle andre driftskontroller i tråd med leverandørens anbefalinger
 • Kompetanse til å vurdere stans av drift når avvik eller eksterne forhold krever det
 • Kompetanse til å vurdere om taubanen er klar til sikker drift etter driftsstans
 • Kunnskap om nødvendig sikring av taubanen ved både stenging av taubanen (for eksempel tømming) og etter stengetid (for eksempel avlåsing)

Redningsøvelser – svevende transport:

 • Kompetanse om planlegging, gjennomføring og evaluering av realistiske redningsøvelser som gjør redningspersonell fortrolig med rutiner og utstyr ved en eventuell redningsaksjon
 • Kompetanse til å vurdere når redning skal iverksettes

Vedlikehold:

 • Kompetanse om planlegging, gjennomføring, oppfølging av forebyggende vedlikehold og periodiske kontroller som forebygger uhell og unormal slitasje, inkludert periodiske kontroller, som:
  • magnetinduktiv prøving (gjelder ikke skitau)
  • bremseprøver (ikke skitau)
  • holdekraftprøver (ikke skitrekk og skitau)
  • ikke-destruktiv prøving og spesielle inspeksjoner (gjelder ikke skitau)
 • Kjennskap til innholdet i kontroller og forebyggende vedlikehold, spesielt av sikkerhetsfunksjoner og komponenter som ved svikt kan medføre fare for skade på publikum
 • Kunne vurdere behov for kortere intervaller på kontroller og forebyggende vedlikehold enn det leverandøren anbefaler

1 Lov om taubaner (taubaneloven) LOV 2017-05-22-29
2 Forskrift om taubaner FOR 2017-06-21-906
3 Statens jernbanetilsyn har laget veiledninger til kravene i forskriftens del IV og V.
Krav til forsvarlig drift anses normalt oppfylt dersom veiledningene følges.
Virksomheten må kunne dokumentere tilsvarende sikkerhetsnivå på annen måte dersom veiledningene ikke følges.

Fant du det du lette etter?