Informasjon for inspeksjonsorgan

Krav til den som skal gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner er fastsett i forskrift om taubaner. Som hovudregel blir kravd akkreditering.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 20.04.2018

Meiner du at du er kvalifisert i medhald av forskrifta og ønskjer å kome med på tilsynet si liste over firma som utfører magnetinduktiv prøving, kan du ta kontakt med tilsynet på e-post.

Gjennomføring og rapportering

Den magnetinduktive prøvinga skal gjennomførast i tråd med standardet NS-EIN 12927-8 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjonar for persontransport Tau Del 8: Magnetinduktiv prøving av tau. Standard inneheld også krav til rapporten. Rapporten blir send den som har bestilt den magnetinduktive prøvinga.

Tolkinga av prøveresultata bør formidlast på ein slik måte i rapporten at den som har ansvaret for tauet lett kan avgjere kva praktiske tiltak som er nødvendige.

Tilsynet si oppfølging av magnetinduktiv prøving

Ordninga med at tilsynet ikkje gjennomfører magnetinduktiv prøving var ny frå og med 2015. Derfor vil tilsynet følgje opp at ordninga fungerer som forutsett. Tilsynet si oppfølging er skildra her.

Konsesjonshavaren skal sende inn rapport elektronisk etter magnetinduktiv prøving til tilsynet saman med ein tiltaksplan. Det vil derfor vere ein fordel for konsesjonshavar om rapporten finnast elektronisk frå den som skriv ut rapporten.