Driftsleder

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp taubanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll).

Publisert: 28.06.2017   Endret: 28.06.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner. Loven trådte i kraft 1. juli 2017.

Ny lovgivning viderefører kravet om at taubanevirksomhet skal ha sertifisert driftsleder. Ny lovgivning medfører få endringer i kravene som stilles til driftsleder.

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp taubanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll). I sikkerhetsstyringssystemet skal driftslederen gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendige for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Det vil si at det blant annet er driftslederen som skal følge opp vedlikeholdet av taubanen, og at driftslederen avgjør om taubanen skal settes i drift.

Driftslederen har også rett og plikt til å stanse driften av en taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Det øvrige ansvaret driftslederen har for taubaneanlegget skal fremgå av taubanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem. For svevebaner er det dessuten krav til at driftslederen eller stedfortredende driftsleder skal være til stede, eller i umiddelbar nærhet til svevebanen, når svevebanen er i drift.

I kravet om at driftslederen må være sertifisert ligger at driftsleder må være godkjent av Statens jernbanetilsyn (SJT) på bakgrunn av gjennomført praksis, bestått teoretisk eksamen og personlige egenskaper.

Svevebaner skal i tillegg til driftsleder ha en sertifisert stedfortreder for driftsleder. For taubanevirksomheter uten svevebaner kan det stilles krav til at taubanevirksomheten må ha sertifisert stedfortreder. Godstaubaner har krav om driftsleder, men driftslederen trenger ikke være sertifisert. I særlige tilfeller kan SJT gjøre unntak fra kravet om sertifisert driftsleder. Dersom taubanevirksomheten ikke lenger har sertifisert driftsleder, vil SJT tilbakekalle driftstillatelsen.

Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til SJT via et elektronisk skjema.

Skifte av driftsleder vil ikke lenger medføre utstedelse av ny driftstillatelse.

Fant du det du lette etter?