Regelverksutvikling

En av Statens jernbanetilsyns viktigste oppgaver er å sikre at regelverket på vårt område til enhver tid er oppdatert, hensiktsmessig og lett tilgjengelig for våre brukere.

Publisert: 03.07.2017   Endret: 03.07.2017

Vi har fått delegert myndighet til å fastsette krav til virksomheter innen jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger.

EU/EØS-regelverk

Utviklingen innen taubaner har gått i retning mot stadig mer regulering fra EU/EØS, slik at Norges handlingsrom reduseres. Hensikten med felleseuropeiske bestemmelser er fri flyt av varer og tjenester og likt nivå på sikkerhet. Som en del av EØS-avtalen gjennomføres disse bestemmelsene også i norsk rett, som oftest gjennom en forskrift.

Lær mer om prosessen med EU/EØS-regelverk.

SJT deltar i internasjonale fora hvor Norge kan påvirke fortolkning av regelverket. Tilsynet tilstreber å være tidlig ute og aktive i internasjonalt arbeid.

Regelverk på eget initiativ

SJT er opptatt av at regelverket skal være godt. I vårt arbeid med tilsyn, saksbehandling, veiledning og i møter med virksomhetene gjør vi oss erfaringer for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer. Vi får også konkrete innspill fra virksomhetene om forbedring av regelverket.

Prinsipper for regelverksutvikling i SJT

 • Vi skal følge opp interne og eksterne innspill til regelverket slik at vi kontinuerlig kan forbedre regelverket
 • Vi skal ha enkle, brukervennlige og tilgjengelige forskrifter. Vi skal bruke et klart språk. Kommentarer og veiledninger utarbeides der det er behov
 • Vi skal bruke tilstrekkelig fagkompetanse (juridisk, teknisk, sikkerhetsfaglig og evt. økonomisk) i forskriftsarbeidet
 • Vi skal gi innspill til departementet om behov for endringer i lov eller departementets forskrifter, slik at vi bidrar til et godt regelverk samlet sett for aktørene
 • Vi skal ha gode saksbehandlingsprosesser i forskriftsarbeidet, og skal evaluere arbeidet i etterkant.

Gjennomføring av et regelverksarbeid

 • Regelverksarbeidet starter opp – mandat og styring/organisering av arbeidet fastsettes
 • Internt arbeid igangsettes – arbeidsgruppe med juridisk og relevant fagkompetanse
 • Bransjen/aktørene holdes orientert om arbeidet (referansegruppemøter, involveringsmøter eller ved innhenting av skriftlige innspill)
 • Konsekvenser utredes
 • Forskriftsutkast utarbeides
 • Forskriftsutkast sendes på alminnelig høring til alle berørte
 • Høringsuttalelser gjennomgås
 • Forskriften vedtas og kunngjøres
 • SJT veileder om endringene i form av brev, møter, informasjon på sjt.no mv.

Fant du det du lette etter?