Samordning av kassasjonskriterier for ståltau på taubaner

Fra og med 2015 vil Statens jernbanetilsyn anvende kassasjonskriterier i tråd med gjeldende standard NS-EN 12927-6 for alle taubaner som har fått sin driftstillatelse for første gang etter 2. mai 2004. Se aktuelle dokumenter nederst.

Publisert: 26.08.2016 – Endret: 26.08.2016

Fram til 2015 har gamle kassasjonskriterier vært benyttet for ståltau også på disse banene. Endring vil gi en praksis i tråd med gjeldende regelverk.

For å få konsistens når det gjelder hvilke taubaner som skal omfattes, må forskrift av 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner justeres. Tilsynet sender derfor ut på høring forslag til endringer i denne forskriften.

Endringsforslaget berører 25 taubaner som er bygget opp av brukte eller delvis brukte komponenter, og som har fått sin første driftstillatelse etter 2. mai 2004. I høringsbrevet fremgår det hvilke taubaner dette gjelder og en nærmere beskrivelse og begrunnelse for endringene.

Høringsdokumenter

Høringsbrev PDF-symbol

Taubaner som omfattes PDF-symbol