To taubaneulykker i 2018

Eiere av taubaner rapporterte om to taubaneulykker i 2018, mot ingen i 2017.

Publisert: 19.06.2019   Endret: 19.06.2019

Totalt 85 uønskede hendelser ble innrapportert til Statens jernbanetilsyn (SJT) i 2018, mot 34 i 2017. Uønskede hendelser er summen av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Kategoriene forklares lengre ned.

SJT har ingen grunn til å tro at den markerte økningen skyldes at det reelt har skjedd langt flere uønskede hendelser i 2018 enn 2017. Økningen skyldes trolig at enkelte aktører i taubanebransjen har rapport flere uønskede hendelser. Likevel preges taubanebransjen av for lite rapportering. Derfor er det vanskelig for SJT å si noe bestemt om utviklingen i sikkerhetsnivået i bransjen.

Ulykker, alvorlige hendelser og hendelser med taubane

  • Ulykke: Uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre lignende ulykker.
    • Eksempler: alvorlig ryggskade, alvorlig hodeskade, åpne eller kompliserte brudd eller skader som åpenbart kan medføre varige mén.
  • Alvorlig hendelse: Uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en taubaneulykke.
    • Eksempler: brukket tann, arm- og beinbrudd, avrevet leddbånd, smerter i rygg, kutt som må sys.
  • Hendelse: Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.
    • Eksempler: brukket tann, arm- og beinbrudd, avrevet leddbånd, smerter i rygg, kutt som må sys.

Tilsyn med taubaneanlegg

SJT fører tilsyn med at virksomhetene som har taubaner følger krav i lov og forskrift. Inntrykket fra tilsynsaktiviteten er at det generelt er godt sikkerhetsnivå på taubaner i Norge. Det er imidlertid viktig med kontinuerlig søkelys for å sikre at driftsrutiner, personellkompetanse og det tekniske anlegget er slik at uønskede hendelser unngås.

Mest ressurser til tilsyn brukes på virksomhetene der SJT vurderer at risikoen for ulykker er størst og der tilsyn vil ha størst effekt på sikkerhetsnivået. Ved stedlig tilsyn i 2018 fikk mange av virksomhetene påvist avvik fra kravene til sikkerhetsstyringssystem.

Les hele oppsummeringen av bransjen for 2018.