Krav om sertifisering av driftsleder foreslås fjernet

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om taubaner foreslått å fjerne kravet om at en driftsleder må være sertifisert.

Publisert: 04.03.2021   Endret: 04.03.2021

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om taubaner for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar. Høringsfristen er 22. mai 2021.

Kravet om sertifisering foreslås fjernet

Vi foreslår altså å fjerne kravet om at en driftsleder skal være sertifisert. Vi mener at det ikke er riktig at det offentlige påtar seg rollen som sertifiseringsorgan. Taubanevirksomheten er selv bedre i stand til å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for en driftsleder. Forslaget vårt er også en konsekvens av at det ble innført et virksomhetsbegrep og krav om sikkerhetsstyring i ny lov og forskrift fra 1. juli 2017.

Taubanevirksomheten skal fortsatt ha en driftsleder med tilfredsstillende kompetanse. Vi har derfor foreslått noe mer detaljerte krav til en driftsleder i forskriften. Vi har også laget utkast til veiledere med kompetansekrav for de enkelte typene taubaner. Veilederne er lagt ved høringen.

Forslag om akseptabelt sikkerhetsnivå

Vi foreslår også å forskriftsfeste et akseptabelt sikkerhetsnivå for taubaner. Forslaget gjelder alle taubaner, men vil i praksis få konsekvenser for eldre taubaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før taubanedirektivet og senere taubaneforordningen ble gjennomført.

Forslaget går ut på at taubaner som er bygd i henhold til harmoniserte standarder, eller har et tilsvarende sikkerhetsnivå, anses å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Slik vi ser det vil de fleste taubaner som er godkjent etter 1995 ha et slikt sikkerhetsnivå. Bestemmelsen får dermed størst konsekvenser hvis brukte taubaner som er 25 til 30 år gamle eller eldre, skal flyttes eller settes opp. For disse taubanene kan det være krevende å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå.

Forslaget om å etablere krav om akseptabelt sikkerhetsnivå gjør at forskriften kan bli mye kortere.

Tydeligere krav til sikkerhetsstyringssystem

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere virksomheter om at kravene til et sikkerhetsstyringssystem burde være tydeligere. I utkastet til ny forskrift foreslår vi en mer detaljert beskrivelse av hva systemet skal inneholde. Vi foreslår å gjøre kravene tydeligere og mer i tråd med kravene i internkontrollforskriften, som også er en forskrift virksomhetene må forholde seg til.

Se høringsbrevet med alle forslag til endringer av forskrift om taubaner.