Frist for krav om spesielle inspeksjoner

Taubanevirksomheter med eldre taubaner skal ha gjennomført spesielle inspeksjoner senest 1. juli 2019.

Publisert: 08.05.2019   Endret: 23.09.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil igjen minne om at taubanevirksomheter med taubaner godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004 skal ha gjennomført spesielle inspeksjoner senest 1. juli 2019.

Virksomheter godkjent etter dagens regelverk har allerede program for spesielle inspeksjoner gitt av leverandøren.

Beskrivelser og veiledning

En spesiell inspeksjon innebærer at relevante komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger, skal gjennomgå ikke-destruktive prøvinger. For virksomheter som ikke kan få beskrivelser av spesielle inspeksjoner fra leverandør, kan SJTs veileder gi et utgangspunkt for hvilke komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves.

Stikkprøver

Etter at kravet om spesielle inspeksjoner har trådt i kraft for alle, vil SJT utføre stikkprøver hos et utvalg virksomheter gjennom tilsyn. En virksomhet som ikke har gjennomført inspeksjon innen fristen, vil få notert et avvik. SJT vil gi et pålegg om at avviket skal lukkes innen en gitt dato. Fristen for å lukke avviket vil variere fra sak til sak, avhengig av risikoen forbundet med drift av taubanen. Hvis virksomheten ikke lukker avviket innen fristen, kan SJT vurdere sanksjoner. Typen sanksjoner vil også variere fra sak til sak, avhengig av alvorlighetsgrad.

Bransjemøte 15. mai

SJT informerte om spesielle inspeksjoner i et bransjemøte i SJTs lokaler i Oslo 15. mai klokka 09.00-11.00.

Se presentasjon om spesielle inspeksjoner.