Endret praksis for magnetinduktiv prøving

Statens jernbanetilsyn vil ikke lenger publisere liste over innretninger/virksomheter som skal ha magnetinduktiv prøving av ståltau.

Publisert: 12.04.2018   Endret: 12.04.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) har tidligere publisert en liste på sine nettsider over innretninger som skal gjennomgå magnetinduktiv prøving. En slik liste vil ikke lenger publiseres. Ståltau skal periodisk prøves magnetinduktivt eller med annen anerkjent metode, og etter frekvens angitt i standard NS-EN 12927.

Ansvar for å drive sikkert

Kravet om magnetinduktiv prøving fremgår av forskrift om taubaner, som trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften krever også at virksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem på plass senest 1. juli 2018. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert. Systemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten, og inneholde bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold. Magnetinduktiv prøving er en viktig del av vedlikeholdsregimet.

Kopi av rapport til SJT

Forskrift om taubaner beskriver hvem som kan gjennomføre magnetinduktive prøving av ståltau. Se også listen over akkrediterte inspeksjonsorganer. Etter at prøvingen er gjennomført skal kopi av rapporten om prøvingen sendes til SJT. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en tiltaksplan. Planen skal sendes til SJT sammen med rapporten. SJT vil for øvrig fortsatt føre kontroll med at virksomhetene overholder kravet til magnetinduktiv prøving.