Mulighet for unntak fra sertifisering av driftsleder

På grunn av ny taubaneforskrift som ikke trer i kraft før 1. juli 2023, åpner Statens jernbanetilsyn for en smidig overgang.

Publisert: 07.03.2023 – Endret: 09.03.2023

I dagens taubaneforskrift er det en forutsetning at taubanevirksomheten har en sertifisert driftsleder for å ha driftstillatelse. I den nye taubaneforskriften har vi fjernet kravet om å sertifisere driftslederen.

Vi mener at det ikke er riktig at det offentlige påtar seg rollen som sertifiseringsorgan. Taubanevirksomheten er selv bedre i stand til å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for en driftsleder. Endringen er også en konsekvens av at det ble innført et virksomhetsbegrep og krav om sikkerhetsstyring i lov og forskrift fra 1. juli 2017.

Taubanevirksomheten skal fortsatt ha en driftsleder med tilfredsstillende kompetanse. Derfor er det mer detaljerte krav til en driftsleder i den nye forskriften. Vi har også lagd veiledere for de enkelte typene taubaner. Virksomhetene skal fortsatt melde driftslederen til oss.

Overgangsordning til 1. juli 2023

Den nye taubaneforskriften er vedtatt, men har ikke trådt i kraft. Vi fortsetter derfor med å arrangere eksamen for driftsledere frem til 1. juli 2023 for alle som etterspør det, men vi ønsker å gjøre overgangen til nytt regelverk smidigere.

Virksomheter med nye driftsledere som har hatt kurs i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner eller Norske Tau- og Kabelbaners Forening kan søke om unntak fra kravet om sertifisering av driftsleder. Forutsetningen for unntak er at taubanevirksomheten viser at driftslederen tilfredsstiller kravene til kompetanse i forskriften og i taubanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

Virksomheter som ønsker å benytte seg av denne overgangsordningen, må sende oss en søknad om unntak fra kravet om at driftslederen skal være sertifisert.

Søknadsskjema om unntak Skjemasybol

Søknad og dokumentasjon

Sammen med søknaden skal virksomheten sende oss dokumentasjon som viser at driftslederkandidaten har gjennomgått driftslederkurs i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner eller Norske Tau- og Kabelbaners Forening for taubanetypen kandidaten skal være driftsleder for.

  • Driftslederkurset for skitrekk i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner vil også dekke kompetansekravene for skitau.
  • Driftslederkurset for stolheis i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner vil også dekke kompetansekravene for skitrekk og skitau.
  • Kurset for totausbane og kabelbane i regi av Norske Tau- og Kabelbaners Forening dekker kompetansekravene for totausbane og kabelbane.

I tillegg må relevant praksis dokumenteres. Praksisen må være gjennomført på den aktuelle taubanetypen som kandidaten skal være driftsleder for. Driftslederen ved det aktuelle anlegget skal signere på at kandidaten var delaktig i daglig drift, kontroll og vedlikehold av den relevante taubanen. På svevebane og kabelbane skal det også dokumenteres at kandidaten har kompetanse om beredskapsplaner.

Se informasjon om krav til praksistid for den aktuelle taubanetypen.