Krav til sikkerhetsstyringssystemet for taubaner – del 3

I en serie artikler tar vi for oss hva det innebærer å oppfylle taubaneregelverkets krav til et sikkerhetsstyringssystem. Dette er den tredje.

Paragraf 2-11 i forskrift om taubaner tar for seg kravene til et sikkerhetsstyringssystem.

regelverkssymbol I denne artikkelen ser vi på bokstav c) i paragrafen:  «Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning. Statens jernbanetilsyn kan fastsette minstekrav til kompetanse hos redningspersonell.»

Forskrift om taubaner § 2-11 bokstav c) krever at dere beskriver kravene deres til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Personell med oppgaver som kan påvirke sikkerheten er som regel

 • driftsledere
 • heisførere
 • vedlikeholdspersonell
 • redningspersonell
 • prepareringspersonell

Det finnes ulike typer dokumentasjon som kan brukes til å dokumentere kompetansekrav:

 • Stillingsinstrukser:
  • Hver rolle i virksomheten skal ha en stillingsinstruks der blant annet den nødvendige kompetansen som rollen krever, kan være beskrevet.
 • Opplæringsplaner:
  • Alle ansatte i virksomheten skal ha opplæring. Dere må derfor ha dokumenterte rutiner for opplæring av ulike roller som beskriver hva opplæringen omfatter.
 • Kompetansematrise:
  • Matrisen kan være utformet som en tabell som knytter ulike roller eller personer til ulike kompetanser. Matrisen kan også brukes som et verktøy for å følge opp kompetanse. Kompetanse i førstehjelp og redning er eksempler på ferskvare som må fornyes med jevne mellomrom. I en kompetansematrise kan dere notere ved den enkelte ansatte når en kompetanse ble fornyet sist og når den må fornyes neste gang.

Typiske kompetanser knyttet til ulike roller er:

 • Driftsleder:
 • Heisfører:
  • Kjennskap til sikkerhetsstyringssystem, opplæring i kontroll og drift av taubanen og førstehjelp
 • Vedlikeholdspersonell:
  • Teknisk kompetanse på taubanen
 • Redningspersonell:
  • Opplæring i redning og førstehjelp
 • Prepareringspersonell:
  • Utforming av på- og avstigninger og traseer

Øvelsesrutinene for kompetanse som krever jevnlig fornyelse må være beskrevet i dokumentasjonen. Dette gjelder for eksempel kompetanse i redning og førstehjelp. 

Les gjennom kapittel 3 i forskrift om taubaner. Kapittelet inneholder generelle krav til driftspersonell og driftsleder, og beskriver hvilke oppgaver enkelte roller skal utføre.

Der forskriften angir konkrete oppgaver skal kompetansekravene vise at personellet har den nødvendige kompetansen for å utføre disse oppgavene.