Krav til sikkerhetsstyringssystemet for taubaner – del 2

I en serie artikler tar vi for oss hva det innebærer å oppfylle taubaneregelverkets krav til et sikkerhetsstyringssystem. Dette er den andre.

Paragraf 2-11 i forskrift om taubaner tar for seg kravene til et sikkerhetsstyringssystem.

regelverkssymbol I denne artikkelen ser vi på bokstav b) i paragrafen:  «Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.»

Forskrift om taubaner § 2-11 bokstav b) krever at dere har dokumenterte rutiner om kontroll, drift og vedlikehold. Produsentens anvisninger for kontroll, drift og vedlikehold skal følges og tas inn i deres egne rutiner. Dere skal dokumentere all kontroll og alt vedlikehold dere utfører på taubanen.

Rutiner for kontroll og vedlikehold

Typiske eksempler på rutiner for kontroll og vedlikehold er:

 • sjekkliste for daglig kontroll
 • sjekklister for periodisk kontroll og vedlikehold (ukentlig, månedlig, annenhver måned, før og etter sesong osv.)
 • vurdering av, og plan for, spesielle inspeksjoner i henhold til forskrift om taubaner § 10-13.

§ 10-13 om spesielle inspeksjoner gjelder bare for taubaner som har driftstillatelse etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004. Taubaner som ble bygget senere og fikk driftstillatelse basert på krav i taubaneforordningen (EU) 2016/424 (tidligere taubanedirektiv 2000/9/EF), skal ha spesielle inspeksjoner inkludert i produsentens anvisninger for kontroll og vedlikehold.

Driftsrutiner som skal dokumenteres

Typiske eksempler på driftsrutiner som skal dokumenteres:

 • Instruks for heisfører: Instruksen beskriver typisk heisførerens oppgaver gjennom dagen, fra kontroll og oppstart av taubanen og gjennomføring av ordinær drift til nedstenging og låsing av anlegget.
 • Instruks for å utføre vedlikehold: Instruksen beskriver for eksempel at vedlikeholdet skal følge leverandørens anvisninger og rutiner for å hindre utilsiktet oppstart av taubanen under vedlikehold.
 • Instruks for tråkkemaskinfører: Instruksen beskriver blant annet utforming av på- og avstigninger og traseer med forhold som korrekte høyder og helninger. Et viktig moment for skitrekk er at det i traseer ikke skal være fall inn mot mast.
 • Arrangementsplan: Hver taubane skal ha en plan som viser korrekt oppbygging av arrangementet. Arrangementsplanen kan være utformet som en skisse av taubanen sett ovenfra.
  For skitrekk, for eksempel, bør arrangementstegningen dekke:
  • påbudte skilt og plassering
  • inngjerding av driv- og vendestasjon
  • avsperring mellom trasé og nedfart
  • køordning
  • polstringer
  • høyde mellom tau og snødekke på påstignings- og avstigningsplass
  • plassering av motslag, med angivelse av bredde og avstand til avstigningsmast
  • plassering av snorbryter, med angivelse av bredde og avstand til vendehjul
  • plassering av nødstoppbrytere
  • plassering av andre gjenstander eller innretninger som kan ha betydning for sikker drift av anlegget
  • eventuelle andre mål som er relevante for arrangementet 
 • Andre relevante instrukser kan være:
  • rutiner for bruk av sambandsradio
  • rutiner for når driften skal begrenses eller innstilles, for eksempel på grunn av vind, kulde eller mangelfull redningsberedskap
  • rutiner for evakuering
   (dette kommer vi tilbake til i et senere nyhetsbrev)