Krav til sikkerhetsstyringssystemet for taubaner – del 4

I en serie artikler tar vi for oss hva det innebærer å oppfylle taubaneregelverkets krav til et sikkerhetsstyringssystem. Dette er den fjerde.

Paragraf 2-11 i forskrift om taubaner tar for seg kravene til et sikkerhetsstyringssystem.

regelverkssymbol I denne artikkelen ser vi på bokstav d) i paragrafen:  «Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for driftsleder og annet operativt personell.»

Forskrift om taubaner § 2-11 bokstav d) krever at dere har beskrivelser av ansvaret og myndigheten som det operative personellet i virksomheten deres har. Operativt personell er for eksempel driftsledere, heisførere, vedlikeholds- og prepareringspersonell og redningspersonell. Disse rollene utfører som regel oppgaver med betydning for sikkerheten ved taubane.

Dere skal også ha et organisasjonskart som viser hierarkiet og ansvarsrekkefølgen i virksomheten.

Ansvaret og myndigheten til ulike roller kan beskrives i stillingsinstrukser, men kan også inngå i arbeidsinstrukser:

  • Stillingsinstrukser: Hver rolle i virksomheten skal ha en stillingsinstruks med beskrivelser av ansvaret og myndigheten som rollen innebærer.
  • Arbeidsinstrukser: Personell som utfører oppgaver med betydning for sikkerheten skal ha instrukser som beskriver oppgavene. Rollens ansvar og myndighet knyttet til ulike oppgaver kan inngå i oppgavebeskrivelsen.

Eksempler på ansvar og myndighet knyttet til ulike roller:

  • Driftsleder: skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Har ansvar for å stanse drift av taubane dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. I tillegg har driftsleder ofte ansvar for opplæring, avviksbehandling og -rapportering, revisjon av risikovurderinger og sikkerhetsstyringssystemet og daglig vurdering av redningsberedskap.
  • Heisfører: har ansvar for gjennomføring og dokumentasjon av daglig kontroll, overvåkning av taubane i drift og for å gripe inn for å hindre uhell. Har ansvar og myndighet til å irettesette passasjerer som bruker taubanen feil og til å bortvise berusete passasjerer.
  • Vedlikeholdspersonell: har ansvar for å gjennomføre og dokumentere nødvendig vedlikehold i tråd med leverandørens anvisninger.
  • Redningspersonell: har ansvar for å delta i redningsøvelser og være i beredskap i henhold til vaktlister.
  • Prepareringspersonell: har ansvar for korrekt utforming av på- og avstigninger og traséer.

Les gjennom kapittel 3 i forskrift om taubaner. Kapittelet inneholder generelle krav til driftspersonell og driftsleder, og beskriver hvilke oppgaver enkelte roller skal utføre.

Der forskriften angir konkrete ansvars- og myndighetsforhold, skal disse være beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet.